Projecten

ESA impactstudies remote sensing data

De vraag: voer micro-economische studies uit naar de waarde van het hergebruik van remote sensing data (satellietdata), minimaal 20 studies in de komende 4 jaren. ESA brengt voor de Europese Unie een heel netwerk van satellieten in de lucht. Alle foto’s en metingen van die satellieten komen als open data beschikbaar. De waarde van het gebruik van die data vaststellen helpt die inspanning te motiveren.

Lees verder

Flevoland Slimmer

De Provincie Flevoland wil samen met andere overheden binnen de Provincie optrekken om open data tot een waardevol instrument in de regio te maken. Het Waterschap Zuiderzeeland en de Gemeenten Almere en Lelystad nemen eveneens deel.

Lees verder

Mastercourse open data voor directies

Mastercourse Open Data & Hergebruik

Vorig jaar gaven we in opdracht van het Nationaal Archief de Mastercourse Open Data voor lokale en regionale archivarissen. Vanwege onze enthousiaste en praktijkgerichte aanpak vroeg het Natiojnaal Archief ons een zelfde Mastercourse ook voor de eigen directie en MT-leden te organiseren.

Lees verder

Kwartiermaker Open Data Provincie Overijssel

Overijssel is al geruime tijd actief met open data. Geodata, statistieken en uitgaven worden al langere tijd gepubliceerd. Binnen een meerjarig strategisch programma is de aandacht gericht op het goed inspelen op klantvragen, extern maar ook intern.

Lees verder

Impact assessment van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 wordt een nieuwe Europese verordening van kracht voor de bescherming van persoonsgegevens. Door gebruik van geo-informatie kunnen personen vaker aan andere informatie gekoppeld worden. De nieuwe AVG roept de vraag op of de nieuwe wetgeving ook impact heeft op het gebruik van geo-data door de Nederlandse overheid, en dan vooral met betrekking tot de basisregistraties. We hebben samen met een werkgroep onderzocht wat de gevolgen zijn van de AVG op de BRT, BGT, BRO en BAG.

Lees verder

Business case voor open data in Enschede

De gemeente Enschede heeft in 2011 al de eerste stappen op het gebied van open data gezet. Nu is het zover om strategischer te kijken naar de kansen die open data de stad te bieden hebben. Zodat open data kan worden ingebed in de normale gang van zaken, en duidelijke kostenafwegingen mogelijk zijn.

Lees verder

Fries Data Platform: de implementatie

De Provincie Fryslân heeft in de afgelopen tijd stappen gezet rondom open data beleid en wil dat nu verder brengen door meer bestuurlijk draagvlak te realiseren, een Fries open data publicatie platform in te richten en de Friese community te activeren. Tot mei 2017 zijn we druk om dit implementatietraject uit te voeren in samenwerking met de mensen van de Provincie en diverse Friese gemeenten.

Lees verder

Gegevenslandschap Gemeente Delft in kaart

In opdracht van de gemeente Delft brengen we het gegevenslandschap in kaart en zorgen we ervoor dat het gegevensmanagement binnen de organisatie verankerd en geborgd wordt. We brengen tijdens deze inventarisatie alle gegevensverzamelingen in kaart en beschrijven per verzameling onder meer eigenschappen met betrekking tot informatieheer (archivering), herkomst en bestemming (koppelvlakken), de informatieveiligheid (classificatie), openbaarheid en herbruikbaarheid. In de eerste helft van 2017 voeren we deze inventarisatie uit.

Lees verder

Meer dan een waardevolle lijst in Eindhoven

Voor de Gemeente Eindhoven inventariseren we welke datasets er zijn. We beoordelen de gevonden datasets op het open data potentieel, en classificeren ze volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Lees verder

In Zweden zien we de bomen door het bos wel!

Zweeds bosbeheer kan dankzij frequentere satellietbeelden betere adviezen geven aan de eigenaren van stukken bos rondom het onderhoud.

Lees verder
Pagina 1 van 41234

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD


Open Data Inside