Blik op het regeerakkoord

Een nieuw regeerakkoord betekent dat iedereen kijkt in hoeverre de eigen belangrijkste onderwerpen wel of niet terugkomen. Voor ons is dat natuurlijk hoeveel aandacht er is voor openheid, digitalisering en de omgang met data.

Digitaliseren en ontsluiten

Allereerst wordt expliciet onderkend dat digitalisering voorwaarde is voor goed openbaar bestuur. Het is niet alleen noodzakelijk maar ook een kans op betere publieke dienstverlening. Daarnaast onderstreept het kabinet gehechtheid aan openheid en transparantie (Openbaar bestuur, pagina 9) Dit leidt tot:

 • Overheidscommunicatie moet meer dan nu digitaal worden.
 • Een nationale ‘ambitieuze, brede agenda’ voor verdere digitalisering, ook bij decentrale overheden.
 • Het als open data vindbaar en toegankelijk maken van de grote hoeveelheid openbare gegevens waarover de overheid beschikt.
 • Een nieuwe blik op de Wet Open Overheid, met name t.a.v. hoe openheid te vergroten zonder hoge kosten voor implementatie daarvan.

Voor sommige sectoren betekent dit meteen concrete plannen om meer materiaal te ontsluiten. Zoals:

 • Digitalisering inzetten om musea, archieven en kunstcollecties toegankelijker te maken. (pagina 21, Cultuur)
 • Overheidsinformatie over verkeer wordt zoveel mogelijk via open data beschikbaar gesteld voor voertuigen, apps en reisplanners. (pagina 41 Vervoer en mobiliteit)

Data governance

Data governance krijgt meer aandacht, en dan niet alleen ten aanzien van een enkel aspect zoals openbaarheid, maar een meer complete benadering die privacy, openbaarheid, en informatieveiligheid meeneemt.

 • Burgers krijgen meer regie op hun eigen persoonsgegevens, ondermeer door aan te geven aan welke organisaties zij wel en niet doorlevering van gegevens door overheden willen toestaan. (Openbaar bestuur, pagina 9)
 • Om ieders privacy te waarborgen leggen we spelregels vast over de eigendom en het gebruik van reisdata. (ook in context autonome voertuigen) (Vervoer en mobiliteit, pagina 41)
 • Er komt een ‘ambitieuze’ cyber-security agenda, ondermeer met aandacht voor standaarden voor Internet of Things, en het stimuleren van cybersecurity-onderzoek en veilige software. (pagina 5, Veiligheid en Justitie)

Dit betekent dat ook nieuwere thema’s als persoonlijk datamanagement (heb ik zeggenschap over de data die mij beschrijft), en de positie van inwinnen van sensorinformatie in de publieke ruimte (internet of things, verkeersgegevens bijv.) op de radar van bewindspersonen zullen staan.

Leren gebruiken

Digitale infrastructuur, open data en digitaal ontsluiten van materiaal en diensten is pas waardevol als burgers en bedrijven daar ook gebruik van maken. In dat kader trekt het kabinet geld uit voor innovatie en digitalisering, als voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en wordt belang gehecht aan een Europese digitale markt (pagina 4, 35 Economie) In de breedte wordt ook:

 • Meer geld uitgetrokken voor digitale geletterdheid (pagina 11, Onderwijs),
 • Versterking bewustzijn cyberhygiëne als onderdeel van de cyber-security agenda (pagina 5, Veiligheid en Justitie)
 • Geld voor het stimuleren van onderzoeksjournalistiek (pagina 22 , Media)

Bovendien wil men scherper waken dat nieuwe spelers ook de kans hebben mogelijkheden te benutten. De mededingingsautoriteit krijgt een nieuw team en meer taken om de digitale markt te doorgronden en dominantie van spelers in de interneteconomie tegen te gaan.

Overheid versus markt

Het kabinet zegt meermalen scherper te willen zijn in het trekken van een grens tussen wat de overheid doet en wat aan de markt is om te doen. Bij de digitaliseringsagenda is sprake van ‘voortvarender’ beslissen of iets zelf of door de markt moet worden gedaan. (Openbaar bestuur, pagina 9). Er komt bovendien een aanscherping van de Wet Markt en Overheid, t.a.v. de afbakening van het algemeen belang, en het tegengaan van concurrentie tussen overheid en private partijen (pagina 36 Economie). Dit laatste zou consequenties kunnen hebben voor overheidspartijen als Kadaster en met name ook de Kamer van Koophandel. Die bieden betaalde diensten aan op basis van de data waarover ze op grond van een wettelijke taak zelf vrij kunnen beschikken maar waar anderen voor toegang en hergebruik moeten betalen. Een scherpere kijk hierop betekent mogelijk dat deze gegevens als open data beschikbaar komen wanneer een dergelijk verschil in toegangscondities wordt opgeheven.

Kort gezegd

Samengevat lijkt dit regeerakkoord te zeggen dat er meer open data gaat komen, en meer druk ook op decentrale overheden om in die ontwikkeling te volgen. En dat er bovendien een rol voor de overheid is weggelegd om te stimuleren dat de daarmee ontstane kansen ook worden ingevuld door burgers en bedrijven.

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD