Ton

Provinciale open data: alleen maar geo!?

Welke open data publiceren provincies? Alle Provincies publiceren open data, maar gevoelsmatig is het alleen geo-data. In gesprekken met provincies merk ik ook dat het voor provincies vaak lastig is om andere soorten data te noemen die provincies ook in huis hebben. Op zich is dat niet

Lees verder

Europese Commissie stelt nieuwe Hergebruiksrichtlijn voor

Samenvatting De Europese Commissie heeft een nieuwe Hergebruiksrichtlijn voorgesteld, die beschrijft hoe en wanneer overheidsgegevens kunnen worden hergebruikt door iedereen (m.a.w. Open overheidsdata). De voorstellen bevatten enkele zeer interessante elementen: het werkingsgebied wordt uitgebreid met publieke ondernemingen (met name nutsbedrijven en de transport- en vervoersector) en met

Lees verder

Open data implementatie Servië

Eerder voerden we een nationale open data assessment uit voor de Wereldbank en het ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP), en verzorgden we implementatie-ondersteuning en training. Nu wil de UNDP voor meerdere jaren de Servische overheid ondersteunen bij het implementeren van open data, om daarmee de kwaliteit van het openbaar bestuur te helpen verbeteren, en tegelijkertijd socio-economische waarde door het gebruik van open data mogelijk te maken.

Lees verder

PSI Directive Review

De Europese hergebruiksrichtlijn (PSI Directive) wordt gëvalueerd. Die evaluatie kijkt naar de effecten van en obstakels bij de uitvoering van de richtlijn zoals die in 2013 is aangepast (de oorspronkelijk richtlijn is van 2003). In Nederland is de richtlijn vertaald in de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (WHO) en eerder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De Europese Commissie heeft het consortium waarin wij deelnemen gevraagd een impact evaluatie uit te voeren. Uit de evaluatie komen adviezen voort die kunnen leiden tot wetswijzigingen in alle EU lidstaten. Om overheidsinformatie toegankelijker te maken, en om meer maatschappelijk effect mogelijk te maken.

Lees verder

Malaysia Open Data Readiness Assesment

Ton Zijlstra heeft samen met collega’s van de Wereldbank en partners in Maleisië een Open Data Readiness Assesment uitgevoerd. In onderstaand rapport staan de bevindingen.

Lees verder

Mastercourse open data voor directies

Mastercourse Open Data & Hergebruik

Vorig jaar gaven we in opdracht van het Nationaal Archief de Mastercourse Open Data voor lokale en regionale archivarissen. Vanwege onze enthousiaste en praktijkgerichte aanpak vroeg het Natiojnaal Archief ons een zelfde Mastercourse ook voor de eigen directie en MT-leden te organiseren.

Lees verder

Kwartiermaker Open Data Provincie Overijssel

Overijssel is al geruime tijd actief met open data. Geodata, statistieken en uitgaven worden al langere tijd gepubliceerd. Binnen een meerjarig strategisch programma is de aandacht gericht op het goed inspelen op klantvragen, extern maar ook intern.

Lees verder

Business case voor open data in Enschede

De gemeente Enschede heeft in 2011 al de eerste stappen op het gebied van open data gezet. Nu is het zover om strategischer te kijken naar de kansen die open data de stad te bieden hebben. Zodat open data kan worden ingebed in de normale gang van zaken, en duidelijke kostenafwegingen mogelijk zijn.

Lees verder

Fries Data Platform: de implementatie

De Provincie Fryslân heeft in de afgelopen tijd stappen gezet rondom open data beleid en wil dat nu verder brengen door meer bestuurlijk draagvlak te realiseren, een Fries open data publicatie platform in te richten en de Friese community te activeren. Tot mei 2017 zijn we druk om dit implementatietraject uit te voeren in samenwerking met de mensen van de Provincie en diverse Friese gemeenten.

Lees verder

Serbia Open Data Readiness Assessment

Ton Zijlstra heeft in opdracht van de Wereldbank en de UNDP de ‘open data readiness’ van Servië onderzocht. Lees hieronder het rapport of download het.

Lees verder

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD